การบ้านสำหรับนักเรียนอาทิตย์นี้

ครูไปอบรม “โครงการ  ก้าวใหม่ของครูคณิต พิชิต  Social  Media” ระหว่างวันที่  22 – 24  สิงหาคม  2555  ที่ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ให้นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ นักเรียนชั้น ม.1  ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การลบจำนวนเต็ม นักเรียนชั้น ม.5  ทำแบบฝึกหัดที่  1.5  เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม นักเรียนชั้น ม.6  ทำรายงาน […]

Read Article →